Day: May 25, 2020

แจ้งปรับตารางการเรียนการสอนแจ้งปรับตารางการเรียนการสอน

ประกาศ‼️ ทางโรงเรียนขอปรับตารางการเรียนการสอนดังนี้ค่ะ ✅ Pre step เรียนทั้งเสาร์/อาทิตย์ วันที่ 4 ก.ค.-15 ส.ค. 63 ✅ Step 1 เรียนทั้งเสาร์/อาทิตย์ วันที่ 16 ส.ค. – 27 ก.ย 63 ✅ Step 2