Positive Learning วิธีการสมัครเรียน

วิธีการสมัครเรียน

 1. คลิก ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (Payin) จากเว็บไซต์ของทางโรงเรียน
 2. กรอกรายละเอียดของผู้สมัครเรียน
  2.1 กรอก ชื่อ-นามสกุล ของนักเรียนให้ชัดเจน
  2.2 กรอกรหัสคอร์สในช่อง Ref.no.1 ให้ถูกต้อง
  2.3 กรอกเบอร์โทรติดต่อของผู้ปกครองที่ใช้ในการติดต่อกลับในช่อง Ref.no.2 ให้ชัดเจน 
  2.4 กรอกจำนวนเงินให้ถูกต้องและชัดเจน
 3. นำใบสมัครไปชำระเงินได้ที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งสามารถชำระได้ทุกสาขา
 4. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ของนักเรียน รหัสวิชา เบอร์โทรศัพท์ในเอกสาร Payin ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ก่อนออกจากธนาคารทุกครั้ง

ข้อควรระวัง

1. กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจง สามารถอ่านได้ถูกต้อง ชัดเจน

2. ต้องตรวจสอบคอร์สที่จะลงเรียนก่อนและหลังลงทะเบียนว่าถูกต้องตามต้องการด้วยความรอบคอบ หากมีข้อผิดพลาดอาจจะทำให้เกิดความยุ่งยากกับผู้เรียนในการแก้ไขกับธนาคารภายหลัง ซึ่งทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ ท่านต้องรีบขอแก้ไขข้อมูลกับทางธนาคารทันทีเมื่อพบว่ามีข้อผิดพลาด

3. ใบแจ้งขอลงทะเบียนเรียนใช้สำหรับ 1 ใบต่อ 1 คอร์สเท่านั้น